English Nepali dictionary Word B

Basic – आधारभूत

The basic skills are very important.
आधारभूत सीपहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।

This course teaches basic skills in First Aid.
यस पाठ्यक्रमले प्राथमिक उपचारमा आधारभूत सीपहरू सिकाउँछ।

It’s a pretty basic thing.
यो एकदम आधारभूत कुरा हो।

That game is easy, once you learn the basic rules.
त्यो खेल सजिलो छ, एकपटक तपाईंले आधारभूत नियमहरू सिक्नुभयो भने।

Beyond – बाहिर

It is beyond imagination.
यो कल्पना भन्दा बाहिर छ।

The urge was beyond his control.
आग्रह उसको नियन्त्रण बाहिर थियो।

His honesty is beyond doubt.
उनको इमानदारी शंका भन्दा बाहिर छ।

There is a cottage beyond the bridge.
पुलभन्दा पर एउटा कुटी छ।

Bond – ऋंणपत्र, बाध्ने कुरो

It cannot be used to bond wood to metal.
काठलाई धातुसँग जोड्न यसलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन।

These two substances won’t bond together.
यी दुई पदार्थ एकसाथ बाँध्दैनन्।

The yield on the bond is 6%.
बन्डमा उपज 6% छ।

How much money do you plan to invest in government bonds?
सरकारी ऋणपत्रमा कति लगानी गर्ने योजना छ ?

My recommendation is that you invest in government bonds.
मेरो सुझाव भनेको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नुहोस्।

Bureaucracy – कर्मचारीतन्त्र

The bureaucracy of the government is delaying the passage of much needed educational funding.
सरकारको कर्मचारीतन्त्रले अत्यावश्यक शैक्षिक बजेट पारित गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।

But the bureaucracy refuses to accept this.
तर, कर्मचारीतन्त्रले यसलाई मानेन ।

You should call me if you ever have any problems with bureaucracy.
यदि तपाईलाई कर्मचारीतन्त्रसँग कुनै समस्या छ भने तपाईले मलाई कल गर्नुस्।

We are going to pull this bureaucracy out by the roots.
यो कर्मचारीतन्त्रलाई हामीले जराबाटै बाहिर निकाल्ने छौँ ।

Business – व्यवसाय

Honesty is the soul of business.
इमानदारी व्यवसायको आत्मा हो।

Let’s do business.
व्यापार गरौं ।

I run a small business.
म एउटा सानो व्यवसाय चलाउछु।

We’re open for business.
हामी व्यापारको लागि खुला छौं।

When the real estate market crashed, the business of selling homes came to a creeping halt.
जब घर जग्गा बजार क्र्यास भयो, घर बेच्ने व्यवसाय ठप्प भयो।

Butter – मक्खन

To cook a pancake you can use either a light oil or butter.
प्यानकेक पकाउन तपाईले हल्का तेल वा मक्खन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

What is butter made of ?
मक्खन के बाट बनाइएको छ?

There isn’t much butter left in the fridge.
फ्रिजमा धेरै बटर बाँकी छैन।

He likes bread and butter.
उसलाई रोटी र बटर मन पर्छ।

Leave a Comment