I miss you in Bhojpuri

Tohake yaad karat rahi
To-ha-ke ya-ad ka-rat ra-hi
तोहके याद करत रही

I love you in different languages

I miss you so much in Bhojpuri
Tohaar badi yaad aawe la
To-ha-ar ba-di ya-ad aawe la
तोहार बडी याद आवे ल।

Leave a Comment

Translate »