Nepali to Newari conversion

 1. Where were you born ?
  तपाईं कहाँ जन्मनु भएको हो ?
  छ गन बुगु ख ? तपाईं कहाँ जन्मनु (born) भएको हो ? tapai kaha janmanu bhayeko ho
  छ गन बुगु (born) ख ? cha gana bugu kha. Here can means you, gana means where and bugu means born. We can also use “che/छी” instead of cha if you’re talking with elder or respected person. Che/छी means “tapai” in Nepali language. In Nepali language we also say “Ta” and in Nepalbhasa we say cha for tapai, timi and ta. While taking with parents we say cha/छ.
 2. What was your house like as a child ?
  तपाईं बच्चा बेला तपाईंको घर कस्तो थियो ?
  छ मचा बले छङु छे गथे चो ? तपाईं बच्चा (child) बेला तपाईंको घर (house) कस्तो थियो ?
  tapai baccha bela tapaiko ghar kasto thiyo
  छ मचा (child) बले छङु छे (house) गथे चो ?
  cha macha bale changu chhe gathe chow
 3. How did your family spend time together when you were young ?
  तपाई जवान हुँदा तपाईंको परिवारले समय कसरी बिताउथ्यो ?
  छ ल्याम्ह बले छङु जाहान पिन्स गे ना न्ही वोन्की ? तपाई जवान हुँदा तपाईंको परिवारले (family) समय कसरी बिताउथ्यो ?
  tapai jawan huda tapai ko pariwar le samay kasari bitauthyo
  छ ल्याम्ह बले छङु जाहान (family) पिन्स गे ना न्ही वोन्की ?
  cha lhyamha bale changu jahan pinsa gay na nhi wonki
 4. What was your favorite teacher in school?
  विद्यालयमा तपाईको मनपर्ने शिक्षक को थियो ?
  स्कुले छन्त यम्ह गुरु सु ख ? विद्यालयमा तपाईको मनपर्ने शिक्षक को थियो ?
  vidhyalama tapaiko maan parne sikchek ko thiyo
  स्कुले छन्त यम्ह गुरु सु ख ?
  shooley chanta yamha guru su kha
 5. What did your friends do for fun when you were young ?
  तपाईं जवान हुँदा तपाईंको साथीहरुले रमाइलोको लागि के गर्थे ।
  छ ल्याम्ह बले छङु पासा पिन्स न्ह्येपुसे चोन्के त छु याई ले ।
  छ ल्यासे बले छङु पासा पिन्स न्ह्येपुसे चोन्के त छु याई ले । तपाईं जवान हुँदा तपाईंको साथीहरुले (friends) रमाइलोको लागि के गर्थे ।
  tapai jawan huda tapaiko sathiharule ramailoko lagi ke garthe
  छ ल्याम्ह बले छङु पासा (friends) पिन्स न्ह्येपुसे चोन्के त छु याई ले ।
  cha lyamha bale changu pasa pinsa nhyepuse chonke ta chu yae le
  छ ल्यासे बले छङु पासा पिन्स न्ह्येपुसे चोन्के त छु याई ले ।
 6. What makes you happy ?
  तपाईलाई के ले खुसी बनाउछ ?
  छन्त छु याना ले ताई ? तपाईलाई के ले खुसी (happy) बनाउछ ? tapai lai ke le khusi banaucha
  छन्त छु याना लेताई (happy) ? chanta chu yana letai
 7. What do you like to eat ?
  तपाईंलाई के खान मनपर्छ ?
  छन्त छु ने य ? तपाईंलाई के खान (eat) मनपर्छ ? tapailai ke khana maanparcha
  छन्त छु ने (eat) य ? chanta chu ne ya
 8. Who is you best friend ?
  तपाईको सबैभन्दा मिल्ने साथी को हो ?
  छङु दक्ले मिले जुम पासा सु ख ? तपाईको सबैभन्दा मिल्ने साथीको हो ? tapaiko sabai bhanda milne sathi ko ho
  छङु दक्ले मिले जुम पासा सु ख ? changu dakle mile juma pasa su kha
 9. What was you favorite toy as a child ?
  बच्चा बेला तपाईलाई मनपर्ने खेलौन के थियो ?
  मचा बले छङु दक्ले यगु न्हयबस छु ख ले ? बच्चा बेला तपाईलाई मनपर्ने खेलौन के थियो ?
  baccha bela tapailai maanparne khelauna (toy) ke thiyo
  मचा बले छङु दक्ले यगु न्हयबस छु ख ले ?
  maccha bale changu dakle yagu nhyabas (toy) chu kha le
 10. Did you take your medicine ?
  तपाईंले औषधि लिनु भयो ?
  छ वास ने धुन ला ? तपाईंले औषधि लिनु भयो ? tapaile ausadi (medicine) linu bhayo
  छ वास ने धुन ला ? cha wasa (medicine) ne dhuna la
 11. Did you have a good sleep ?
  तपाईलाई राम्रो निद्रा लाग्यो ?
  छन्त बालाक न्ह्य वो ला ? तपाईलाई राम्रो निद्रा लाग्यो ? tapailai ramro nindra (sleep) lagyo
  छन्त बालाक न्ह्य वो ला ? chanta balaka nhya (sleep) wo la
 12. How did you meet grandma/grandpa ?
  तपाईंले बाजे / बजैलाई कसरी भेट्नु भयो ?
  छ बाज्या अजी यात ग्येना नाप लागु ? तपाईंले बाजे / बजैलाई कसरी भेट्नु भयो ?
  tapailai baje (grandpa) / bajai (grandma) lai kasari bhetnu bhayo
  छ बाज्या / अजी यात ग्येना नाप लागु ?
  cha bajya (grandpa) / aji (grandma) yaata gayna naapa lagu
 13. Where was your wedding ?
  तपाइँको विवाह कहाँ भएको थियो ?
  छगु ईहिपा गन जुगु ख ले ? तपाइँको विवाह कहाँ भयेको थियो ? tapaiko bibaha (wedding) kaha bhaye ko thiyo
  छगु ईहिपा गन जुगु खे ले ? changu ehipa (wedding) gana jugu kha le
 14. What was your first job ?
  तपाइँको पहिलो जागिर के थियो ?
  छङु न्हपागु ज्या छु ख ले ? तपाइँको पहिलो जागिर के थियो ? tapaiko pahilo jagir (job) ke thiyo
  छङु न्हपागु ज्या छु ख ले ? changu nhapagu jhya (job) chu kha le
 15. What was your first car ?
  तपाइँको पहिलो मोटर कुन थियो?
  छङु दक्ले न्हापागु मोटर गु ख ? तपाइँको पहिलो मोटर के थियो ? tapaiko pahilo motor ke thiyo
  छङु दक्ले न्हापागु मोटर गु ख ? changu dakle nhapagu motor gu kha
 16. Tell me about your first house ?
  तपाईंको पहिलो घरको बारेमा मलाई बताउनुस न ?
  छङु दक्ले न्हापागु छे यागु बारे जित धा ले ? तपाईंको पहिलो घरको बारेमा मलाई बताउनुस न ?
  tapaiko pahilo (first) gharko (house) barema malai bataunus na
  छङु दक्ले न्हापागु छे यागु बारे जित धा ले ?
  changu dakle nhapagu (first) chhe (house) yagu bare jita dha le
 17. Where have you traveled ?
  तपाई कहाँ कहाँ भ्रमण गर्नुभयो ?
  छ गन गन चा हिलागु दु ? तपाई कहाँ भ्रमण गर्नुभयो ? tapai kaha bhraman (traveled) garnu bhayo
  छ गन गन चाहिलागु दु ? chha gana gana chahilagu (traveled) du
 18. What is your favorite place to visit ?
  तपाईंलाई घुम्न मनपर्ने ठाउँ कुन हो ?
  छन्त चाहिले यगु थाये छु ख ? तपाईंलाई घुम्न मनपर्ने ठाउँ कुन हो ?
  tapailai ghumna (visit) maan parne thau (place) kun ho
  छन्त चाहिले यगु थाये छु ख ?
  chanta chahile (visit) yagu thaye (place) chu kha
 19. Who is your favourite grandchildren ?
  तपाईको मनपर्ने नातीहरू को हो ?
  छन्त यपी छयेपि सु ख ? तपाईको मनपर्ने नातीहरू को हो ? tapaiko maan parne nati (grandchildren) haru ko ho
  छन्त यपी छयेपि सु ख ? chanta yapi chyepi (grandchildren) su kha
 20. What were your grandparents like?
  तपाईंको हजुरबुबा हजुरआमाहरू कस्ता थिए ?
  छन्ङु बाज्या अजी पि गथे चोव ? तपाईंको हजुरबुबा हजुरआमाहरू कस्ता थिए ?
  tapaiko hajurbuba+hajuramaharu (grandparents) kasta thiye
  छन्ङु बाज्या अजी पि गथे चोव ?
  changu bajya+aji (grandparents) pi gathe chow

1 thought on “Nepali to Newari conversion”

Leave a Comment

Translate »