Nepali to Newari conversion

Where were you born?
तपाईं कहाँ जन्मनु भएको हो?
छ गन बुगु ख ? तपाईं कहाँ जन्मनु (born) भएको हो ? tapai kaha janmanu bhayeko ho
छ गन बुगु (born) ख ? cha gana bugu kha. Here can means you, gana means where and bugu means born. We can also use “che/छी” instead of cha if you’re talking with elder or respected person. Che/छी means “tapai” in Nepali language. In Nepali language we also say “Ta” and in Nepalbhasa we say cha for tapai, timi and ta. While taking with parents we say cha/छ.

website designing offer

What was your house like as a child?
तपाईं बच्चा बेला तपाईंको घर कस्तो थियो?
छ मचा बले छङु छे गथे चो ? तपाईं बच्चा (child) बेला तपाईंको घर (house) कस्तो थियो ?
tapai baccha bela tapaiko ghar kasto thiyo
छ मचा (child) बले छङु छे (house) गथे चो ?
cha macha bale changu chhe gathe chow

How did your family spend time together when you were young?
तपाई जवान हुँदा तपाईंको परिवारले समय कसरी बिताउथ्यो?
छ ल्याम्ह बले छङु जाहान पिन्स गे ना न्ही वोन्की ? तपाई जवान हुँदा तपाईंको परिवारले (family) समय कसरी बिताउथ्यो ?
tapai jawan huda tapai ko pariwar le samay kasari bitauthyo
छ ल्याम्ह बले छङु जाहान (family) पिन्स गे ना न्ही वोन्की ?
cha lhyamha bale changu jahan pinsa gay na nhi wonki

What was your favorite teacher in school?
विद्यालयमा तपाईको मनपर्ने शिक्षक को थियो ?
स्कुले छन्त यम्ह गुरु सु ख ? विद्यालयमा तपाईको मनपर्ने शिक्षक को थियो ?
vidhyalama tapaiko maan parne sikchek ko thiyo
स्कुले छन्त यम्ह गुरु सु ख ?
shooley chanta yamha guru su kha

What did your friends do for fun when you were young ?
तपाईं जवान हुँदा तपाईंको साथीहरुले रमाइलोको लागि के गर्थे ।
छ ल्याम्ह बले छङु पासा पिन्स न्ह्येपुसे चोन्के त छु याई ले ।
छ ल्यासे बले छङु पासा पिन्स न्ह्येपुसे चोन्के त छु याई ले । तपाईं जवान हुँदा तपाईंको साथीहरुले (friends) रमाइलोको लागि के गर्थे ।
tapai jawan huda tapaiko sathiharule ramailoko lagi ke garthe
छ ल्याम्ह बले छङु पासा (friends) पिन्स न्ह्येपुसे चोन्के त छु याई ले ।
cha lyamha bale changu pasa pinsa nhyepuse chonke ta chu yae le
छ ल्यासे बले छङु पासा पिन्स न्ह्येपुसे चोन्के त छु याई ले ।

What makes you happy ?
तपाईलाई के ले खुसी बनाउछ ?
छन्त छु याना ले ताई ? तपाईलाई के ले खुसी (happy) बनाउछ ? tapai lai ke le khusi banaucha
छन्त छु याना लेताई (happy) ? chanta chu yana letai

What do you like to eat ?
तपाईंलाई के खान मनपर्छ ?
छन्त छु ने य ? तपाईंलाई के खान (eat) मनपर्छ ? tapailai ke khana maanparcha
छन्त छु ने (eat) य ? chanta chu ne ya

Who is you best friend ?
तपाईको सबैभन्दा मिल्ने साथी को हो ?
छङु दक्ले मिले जुम पासा सु ख ? तपाईको सबैभन्दा मिल्ने साथीको हो ? tapaiko sabai bhanda milne sathi ko ho
छङु दक्ले मिले जुम पासा सु ख ? changu dakle mile juma pasa su kha

What was you favorite toy as a child ?
बच्चा बेला तपाईलाई मनपर्ने खेलौन के थियो ?
मचा बले छङु दक्ले यगु न्हयबस छु ख ले ? बच्चा बेला तपाईलाई मनपर्ने खेलौन के थियो ?
baccha bela tapailai maanparne khelauna (toy) ke thiyo
मचा बले छङु दक्ले यगु न्हयबस छु ख ले ?
maccha bale changu dakle yagu nhyabas (toy) chu kha le

Did you take your medicine ?
तपाईंले औषधि लिनु भयो ?
छ वास ने धुन ला ? तपाईंले औषधि लिनु भयो ? tapaile ausadi (medicine) linu bhayo
छ वास ने धुन ला ? cha wasa (medicine) ne dhuna la

Did you have a good sleep ?
तपाईलाई राम्रो निद्रा लाग्यो ?
छन्त बालाक न्ह्य वो ला ? तपाईलाई राम्रो निद्रा लाग्यो ? tapailai ramro nindra (sleep) lagyo
छन्त बालाक न्ह्य वो ला ? chanta balaka nhya (sleep) wo la

How did you meet grandma/grandpa ?
तपाईंले बाजे / बजैलाई कसरी भेट्नु भयो ?
छ बाज्या अजी यात ग्येना नाप लागु ? तपाईंले बाजे / बजैलाई कसरी भेट्नु भयो ?
tapailai baje (grandpa) / bajai (grandma) lai kasari bhetnu bhayo
छ बाज्या / अजी यात ग्येना नाप लागु ?
cha bajya (grandpa) / aji (grandma) yaata gayna naapa lagu

Where was your wedding ?
तपाइँको विवाह कहाँ भएको थियो ?
छगु ईहिपा गन जुगु ख ले ? तपाइँको विवाह कहाँ भयेको थियो ? tapaiko bibaha (wedding) kaha bhaye ko thiyo
छगु ईहिपा गन जुगु खे ले ? changu ehipa (wedding) gana jugu kha le

What was your first job ?
तपाइँको पहिलो जागिर के थियो ?
छङु न्हपागु ज्या छु ख ले ? तपाइँको पहिलो जागिर के थियो ? tapaiko pahilo jagir (job) ke thiyo
छङु न्हपागु ज्या छु ख ले ? changu nhapagu jhya (job) chu kha le

What was your first car ?
तपाइँको पहिलो मोटर कुन थियो?
छङु दक्ले न्हापागु मोटर गु ख ? तपाइँको पहिलो मोटर के थियो ? tapaiko pahilo motor ke thiyo
छङु दक्ले न्हापागु मोटर गु ख ? changu dakle nhapagu motor gu kha

Tell me about your first house ?
तपाईंको पहिलो घरको बारेमा मलाई बताउनुस न ?
छङु दक्ले न्हापागु छे यागु बारे जित धा ले ? तपाईंको पहिलो घरको बारेमा मलाई बताउनुस न ?
tapaiko pahilo (first) gharko (house) barema malai bataunus na
छङु दक्ले न्हापागु छे यागु बारे जित धा ले ?
changu dakle nhapagu (first) chhe (house) yagu bare jita dha le

Where have you traveled ?
तपाई कहाँ कहाँ भ्रमण गर्नुभयो ?
छ गन गन चा हिलागु दु ? तपाई कहाँ भ्रमण गर्नुभयो ? tapai kaha bhraman (traveled) garnu bhayo
छ गन गन चाहिलागु दु ? chha gana gana chahilagu (traveled) du

What is your favorite place to visit ?
तपाईंलाई घुम्न मनपर्ने ठाउँ कुन हो ?
छन्त चाहिले यगु थाये छु ख ? तपाईंलाई घुम्न मनपर्ने ठाउँ कुन हो ?
tapailai ghumna (visit) maan parne thau (place) kun ho
छन्त चाहिले यगु थाये छु ख ?
chanta chahile (visit) yagu thaye (place) chu kha

Who is your favourite grandchildren ?
तपाईको मनपर्ने नातीहरू को हो ?
छन्त यपी छयेपि सु ख ? तपाईको मनपर्ने नातीहरू को हो ? tapaiko maan parne nati (grandchildren) haru ko ho
छन्त यपी छयेपि सु ख ? chanta yapi chyepi (grandchildren) su kha

What were your grandparents like?
तपाईंको हजुरबुबा हजुरआमाहरू कस्ता थिए ?
छन्ङु बाज्या अजी पि गथे चोव ? तपाईंको हजुरबुबा हजुरआमाहरू कस्ता थिए ?
tapaiko hajurbuba+hajuramaharu (grandparents) kasta thiye
छन्ङु बाज्या अजी पि गथे चोव ?
changu bajya+aji (grandparents) pi gathe chow

3 thoughts on “Nepali to Newari conversion”

Leave a Comment