Thank you in Newari with pronunciation and video related to it

Thank you in Newari
subhaye (su-bha-ye)

website designing offer

thank you very much
dherai dherai dhanyabaad
yoko yoko subhaye

Thank you for coming
aunu bhayeko ma dhanyabaad
wayadiuli subhaye
wayadiuli(aunu bhayeko, coming), subhaye

Thank you for your help
shayog ko lagi dhanyabaad
gwali yanadiu lie subhaye
gwali(shayog, help)

Other:

 1. I need to see the Doctor.
  मलाई डाक्टरलाई भेट्न आवश्यक छ ।
  जि डाक्टर क्य वने माल ।
  मलाई ( I) डाक्टरलाई (Doctor) भेट्न (meet/see) आवश्यक (need) छ । malai dactarlai bhetna awashyak cha
  जि (I) डाक्टर (Doctor) क्य (check up) वने (go) माल (need)। ji dactar kya wone maala
 2. When is the Doctor free?
  डाक्टरको कहिले फुर्सद हुन्छ ?
  डाक्टर या गब्ले लि लाई ।
  डाक्टरको (Doctor) कहिले (when) फुर्सद (free) हुन्छ ? dactarko kahile fursad huncha
  डाक्टर (Doctor) या गब्ले ( when) लि लाई (be free) । dactar ya gable li lai
 3. I need to meet with the Doctor for my wife’s checkup.
  मलाई मेरी श्रीमती जाँच्नको लागि डाक्टरसँग भेटघाट गर्न आवश्यक छ ।
  जित जिमी कला क्यने त डाक्टर नापलाये मागु दु ।
  मलाई (I) मेरी (my) श्रीमती (wife) जाँच्नको (check up) लागि डाक्टरसँग (with Doctor) भेटघाट (meet) गर्न आवश्यक (necessary) छ ।
  malai mero shreemati jachnako lagi dactarsanga bhetghat garna awashyak cha
  जित (I) जिमी (my) कला(wife) क्यने (check up) त डाक्टर (Doctor) नापलाये (meet) मागु (necessary) दु ।
  jita jimi kala kyane ta dactar naapalaaye maagu du
 4. I’m sorry, the Doctor is not taking new patients.
  मलाई माफ गर्नुहोला, डाक्टरले नयाँ बिरामी हेर्नुहुन्न।
  जित माफ याना दिश, डाक्टर न्हुपी मफुपी स्वई मखु त ।
  मलाई (me) माफ (sorry) गर्नुहोला, डाक्टरले नयाँ बिरामी (patients) हेर्नुहुन्न।
  malai maaf garnu hola dactarle naya birami hernu hunna
  जित (me) माफ (sorry) याना दिश, डाक्टर न्हुपी मफुपी (patients) स्वई मखु त ।
  jita maaf yana disha bactar nhupi mafupi swoe makhu ta
 5. Hello, how are you?
  नमस्कार, तपाईंलाई कस्तो छ ?
  ज्वजलपा, छित गे च्वो ?
  नमस्कार, (namaskar) तपाईंलाई (you) कस्तो (how) छ ? Namaskar, Tapailai kasto cha ?
  ज्वजलपा, (jwojalapa) छित (you) गे (how) च्वो ? Jwojalapa chita gay chow ?

2 thoughts on “Thank you in Newari with pronunciation and video related to it”

Leave a Comment