Agent Akash Nepali Typing

Type in English
Nepali unicode
Smart Converter


Nepali typing user guide:
Need help?/suggestion Contact us

koo - ku = कू - कु
poorNa = पूर्ण
ko/shis = कोशिस
du/rwa\y/wa/haara = दुर्व्यवहार
viru/da\dha/ = विरुद्ध
wyakti/haru = व्यक्तिहरु
shikshak = शिक्षक
pa/Dhaau**chhin\ = पढाउँछिन्
kastu/ri = कस्तुरी

Taa/Dhaa = टाढा
chiTHTHa = चिठ्ठा
samasa\yaa = समस्या
padhna = पढ्न
icha\chhaa = इच्छा
kharch = खर्च
dha/rahara = धरहरा
gaahro = गाह्रो

jiddi = जिद्दी
maara\cha = मार्छ
neeti/ = नीति
bachchaa = बच्चा
puga\yo = पुग्यो
saarai = सारै
news = न्युज and newja = न्यूज
kati = कती and कति = kati/
a/rthaat\ = अर्थात्


Mapping of the special letters from English to Devanagari:
lai = लै, au = औ, ai = ऐ, ri^ = ्रि (as in प्रि), rr = र्‍ (as in गर्‍यो) , rri = ऋ, rree = ॠ, yna = ञ , yhe = ञे , Tri = टृ , ng = ङ , chha = छ, ksha = क्ष, gyna = ज्ञ, * = अनुस्वर (as in संबिधान), ** = चन्द्रबिन्दु (as in यहाँ), om = ॐ, shr = श्र, shra* = श्रं or shr/* = श्रं, shra** = श्रँ or shr/** = श्रँ, oo (note: this is o for owl) = ऊ

च लेख्नको लागी ch लेख्नु होला अनि च्च जस्तै बच्चा लेख्नु पर्‍यो भने chch लेख्नु होला ।
Ka ka ki ki ku ku in Nepali
ka = क, ka = का, ki = कि, ke = की, ku = कु, koo = कू, ke = के, kai = कै, kau = कौ, ka* = कं, ka** = कँ

उस्तै सुनिने अक्षरहरुको लागि यसरी टाईप गर्नुहोस्:
ta = त, Ta = ट, tha = थ, Tha = ठ, da = द, Da = ड, dha = ध, Dha = ढ, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष

To type English words use of curly brackets symbol {} and type words in between words for example mero desh {Nepal} ho. = मेरो देश Nepal हो । and for making half letters full use the slash (/) key to separate for eg: if you type pratishatko then you'll get प्रतिशत्को but to correct it you can add slash like this pratishat/ko and you'll get प्रतिशतको.

To force a symbol at the end of a word, use the backslash (\) key on your keyboard for example: bas = बस but you wish to have बस् then you can do like this bas\ = बस्

Use of brakets [ ] Example: kathmandu = काठमाडौं and after using brackets it will be [kathmandu] = कथ्मन्दु


Frequently asked questions (FAQ):

Q: How to type Chandrabindu in Nepali?
A: For typing chandrabindu you can type **. For example, for typing कँ you can type "ka" and place two-star sign after it like this ka**

Q: How to type Chhetri in Nepali?
A: For typing क्षेत्री in unicode you can type kshe/tri. After e you'll need to use slas (/). For क्ष you can type ksh.

Q: How to type INDRA in Nepali keyboard?
A: For tying ईन्द्र in this way you can use indra and for इन्द्र you'll need to add slas i/ndra.

Q: How to type shree in Nepali?
A: shree = श्री

You can use double astric for chandrabindu in unicode
xya in Nepali: chhya
dha in Nepali: for "ध" you can use "dha" and for "ढ" use capital "D" like this "Dha"
Nepali da: for "द" you can use "da" and for "ड" use capital "DA" or capital "D" and small a for example, "Da"Easy Nepali Typing