English to Devanagari converter

Type in English

Devanagari Unicode

Suggestion to make this better

Help - ke chha khabara = के छ खबर ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
k - क् ka - क kaa - का (aa : ा ) ki - कि (i : ि' )
kii - की (ii : ी') ku - कु (u : ु) kuu - कू (uu : ू ) ke - के (e : े)
kai - कै (ai : ै) ko - को (o : ो) kau - कौ (au : ौ') ka* - कँ (* : ँ)
Na - ण Nga - ङ Na - न Ka^ - कं (^ - ं)
ta - त Ta - ट tha - थ Tha - ठ
da - द Da - ड dha - ध Dha- ढ
Yna - ञ sa - स sha - श shha - ष
kshha - क्ष tra - त्र wa - व jYna - ज्ञ
shra - श्र i - इ ii - ई e - ए
chha - छ cha - च R - ऋ rr - र्‍
space . - ।