Learn Nepalbhasa

Learn Nepalbhasa easily online

Tea

Tea चिया च्या
chiya khaayo चिया खायो – च्या त्वोने धुन ला ?
a saauni chiya chha ? ए साउनी चिया छ ? – ए साउनी च्या दु ला ?
a kaanchhi chiya pakau. ए कान्छी चिया पकाउ । – ए कान्छी च्या दाएकी ।
Answer छ – दु, छैन – मरु
Milk Tea – दुरु दुउ च्या
Black Tea – हाकुउ च्या

Gai jatra

Nepali नेपाली: Gai jatra गाई जात्रा
Newa नेवा: Saparu सापारु

Indrajatra ईन्द्रजात्रा – येँया पून्हि

Aja Indrajatra ho ? आजा ईन्द्रजात्रा हो ? – Thau Indrajatra kha laa ? ठौ ईन्द्रजात्रा ख ला ?

Jaau Indrajatra herna. जाउँ ईन्द्रजात्रा हेर्न । – Nu Indrajatra swo wone. नु ईन्द्रजात्रा स्वो वोने ।

Lakhe – Lashi – Pulukishi लाखे – लशिँ – पुलुकिशि

Timi lakhe jasto chha. तिमी लाखे जस्तो छ । – Chh lakhe the cho. छ लाखे थें चोँ ।

Timi lashi jasto nakarau. तिमी लशिँ जस्तो नकराउ । – Cha lashi the halemate. छ लशिँ थेँ हालेमते ।

Dewataa taanna jaane haina? देवता तान्न जाने हैन ? – Dhaya saa woniu makhu laa? धय सा वोनिउ मखु ला ?

How are you in Nepalbhasa

तिमीलाई कस्तो छ ? answer – ठीक / ठिकै जु ।
छँन्त गथे चों ? hajur or tapai = छित
सन्चै छौ = म्ह फु ला ?

I am fine in Nepalbhasa
म सन्चै छु ।
जी म्ह फु ।

तिम्रो GF/मायालु सन्चै छ ?
छिमी GF/यज्जु म्ह फु ला ?

तिम्रो मायालुले तिमीलाई हिजो भुगु भुगु पिटेको रे हैन ?
छंगु यज्जुं छंन्त म्हिग भुगु भुगु दा-उ हं मखुला ?

website designing offer

1 thought on “Learn Nepalbhasa”

Leave a Comment