How to say I love you in Idoma language

Idoma language is spoken by Idoma people in Benue State which is also known as the food basket of the Nigeria. It is the second official language spoken in southeast-central Nigeria which is made up of the dialects of Akpa Agila, Utonkon, Otukpa, Etilo, Iyala, Agatu, Otukpo and Orokam. Idoma is of African origin which means God has done it.

ad

To say “I love you” in Idoma language you can say “Ndoka’o ga ga”. It also means “I like you very much” but that’s how to say “I love you” in Idoma.

website designing offer

Idoma language word meaning

agama lizard – obolokpo
ant – ilu
antelope – awi
bald eagle – acha
bat – ido; udo
bee – enwu
butterfly – ibebe
chameleon – anyinya
chimpanzee – ehlo
crocodile – ikwu
crab – akle
catfish – edu
cockroach – akpanga; apupre
cat – obla; obisi
cobra – owa
cow – ena
dog – ewo
duck – idangbolo
dog – ewo
dove – okede; okarikede
deer – ewi
electric fish – oriri
elephant – adagba
falcon – uch’okpafa
fish – ebenyi
finch – aylo
ground squirrel – okwleje
goat – ewu
gorilla – obagwu
giraffe – ocha
grasshopper – ikaka
grasscutter – obije
eagle – okpe
hawk – uche
horse – onya
kite – omaga
leopard – eje
lion – agaba
lizard – apa
male-goat – opi
mamba – aka
mice – iyumbe
mole – ekwu
monkey – eka
mosquito – imu
owl – ogwugwu
partridge – ewa
parrot – iga
penguin – igwe
pig – ehi; okome
pigeon – okantebe
python – idili
rat – ifu; ikrekwu
red-headed lizard – oroburu
rooster – obugwu
squirrel – ocha
scorpion – ena; akpe
sheep – ala; adangba
snail – igbi
snake – egwa
sparrow – egwe
toad – aklifu
tortoise – ikinabo; okpakwu
vulture – epu; efu
woodpecker – otachikpokpo
zebra – otina

nepali-typing

1 thought on “How to say I love you in Idoma language”

Leave a Comment