How to say Kiss you in Newari language

English: Kiss
Nepali: chumban चुम्बन
Nepalbhasa: Chuppa चुप्पा

chumbana gari deuu
chuppaa yaanaa biu
चुम्बन गरि देऊ।
चुप्पा याना बिउ।

nepali-typing

याना: गरी, बिउ: देऊ

malaaii gaalaamaa chumbana gara
jita nyataale chuppaa yaa
मलाई गालामा चुम्बन गर।
जित न्यताले चुप्पा या।

जित भन्नाले मलाई, न्यता: गाला, या: गर

timiilaaii ma gaalaamaa chumbana gari dinchhu
chhanta ji nyataale chuppaa yaanaabiiii
तिमीलाई म गालामा चुम्बन गरिदिन्छु।
छंन्त जि/जिँ न्यताले चुप्पा यानाबीई।

छ अर्थात तिमी वा तपाईं नेपालभाषामा आमा बुबालाई पनि छ नै भन्छ तर मान राखेर भन्नु पर्‍यो भने छित भन्छ, जुन हामी तपाईं अथवा हजुरको अर्थ लगाउन सक्छौ, छंन्त भन्नाले तपाईंलाई वा तिमीलाई, यानाबीई: गरिदिन्छु

malaaii haatamaa chumbana gara
jita lhaate chuppaa yaa
मलाई हातमा चुम्बन गर।
जित ल्हाते चुप्पा या।

जि भन्नले म हो र जित भन्नले मलाई हो, ल्हा को अर्थ हात हो भने ल्हाते भन्नाले हातमा भन्न खोजेको हो, या अर्थात् गर

malaaii ekachoti chumbana garideu
jita chhaka chuppaa yaanaa biuu
मलाई एकचोति चुम्बन गरिदेउ।
जित छक चुप्पा याना बिऊ।

छक: एकचोती, याना बिऊ: गरी देऊ

chummaa chummaa de de
chuppaa chuppaa biu biu
चुम्मा चुम्मा दे दे।
चुप्पा चुप्पा बिउ बिउ।

1 thought on “How to say Kiss you in Newari language”

  1. Pingback: Learn Newari

Leave a Comment