Love sms in Newari language

Lovely love sms in Newari language also known as Nepalbhasa.

Among all the thorns of life, love is just like a beautiful flower.
जीवनका सबै काँडाहरू मध्ये, प्रेम एक सुन्दर फूल जस्तै हो ।
जीवनया दक्व्वो क ले मतिना छगु बाला गु स्वा थे ख ।

nepali-typing

जीवनका (life) सबै काँडाहरू (thorns) मध्ये, प्रेम (love) एक सुन्दर फूल (flower) जस्तै हो ।
jeewanka sabai kadaharu madhye, prem ek sundar phool jastai ho
जीवनया (life) दक्व्वो क (thorns) ले मतिना (love) छगु बाला गु स्वा (flower) थे ख ।
jeewanya dakwoo ka le matina chagu balagu swa the kha

In bad moments, just remember that I LOVE YOU.
खराब क्षणहरूमा, यती सम्झना गर कि म तिमीलाई माया गर्छु।
बामलागु ईले ठुलि लुमन्की कि जि छन्त मतिना या ना ।

खराब (bad) क्षणहरूमा (moments), यती सम्झना गर कि म तिमीलाई माया गर्छु।
kharab chyanharuma yeti samjhana gara ki ma timilai maya garchu
बामलागु (bad) ईले (moments) ठुलि लुमन्की कि जि छन्त मतिना या ना ।
bamalagu elay thuli lumanki ki ji chanta matina ya na

My heart is like an empty bottle without you. Which may look good but of no use.
तिमी बिना मेरो हृदय खाली बोतल जस्तो हो। राम्रो लाग्न सक्छ तर कुनै काम छैन ।
छ बिना जिगु नुग खाली सिसी थे ख । बाला खने डे फु तर ज्याले मजु ।

तिमी बिना मेरो हृदय (heart) खाली बोतल जस्तो हो। राम्रो लाग्न सक्छ तर कुनै काम छैन ।
timi bina mero hriydaya khali bottle jastai ho. ramro lagna sakcha tara kunai kaam chaina
छ बिना जिगु नुग (heart) खाली सिसी थे ख । बाला खने डे फु तर ज्याले मजु ।
cha bina jigu nuga khali sisi the kha. bala khane day fu tara jyale maju

Love does not need special time. It just happened.
प्रेमलाई विशेष समय चाहिदैन। यो बस हुन्छ ।
मतिना यात ई ब्य म्वा । थ्वो अथे जुई ।

प्रेमलाई विशेष समय चाहिदैन। यो बस हुन्छ ।
premlai bises samay chaidaina. yo bas huncha.
मतिना यात ई (time) ब्य म्वा । थ्वो अथे जुई ।
matina yata e bya mwa. thwo athe jue

You are my only dream.
तिमी मेरो एक मात्र सपना हो ।
छ जिगु छगुहेजक म्हगस ख ।

तिमी मेरो एक मात्र सपना हो ।
timi mero ek matra sapana ho
छ जिगु छगु हे जक म्हगस (dream) ख ।
cha jigu chagu he jaka mhagasa kha

I am sending my love sms to my wife just to see her smile.
म मेरो प्रेम एसएमएस मेरी श्रीमतीलाई पठाउँदैछु, केवल उनी हासे को हेर्न ।
जि जिगु मतिना एसएमएस जिमी कला यात छोया चोना, वो न्हियुगु स्वोयता ।

म मेरो प्रेम एसएमएस मेरी श्रीमतीलाई पठाउँदैछु, केवल उनी हासे को हेर्न ।
ma mero prem sms mero shreemati lai pathaudai chu, kewal uni hase ko herna.
जि जिगु मतिना एसएमएस जिमी कला (wife) यात छोया चोना, वो न्हियुगु स्वोयत ।
ji jigu matina sms jimi kaala yaata choya chona wo nhyugu swoyata.

Love is the medicine for any kind of pain.
प्रेम कुनै पनि प्रकारको दुखाइको लागी औषधि हो।
मतिना न्ह्यागु न श्यागु यात वास ख ।

प्रेम कुनै पनि प्रकारको दुखाइको लागी औषधि हो।
मतिना न्ह्यागु न श्यागु यात वास (medicine) ख ।

Love is like fire, the fire that warms the heart.
प्रेम आगो जस्तै हो, आगो जस्ले मुटुलाई न्यानो पार्छ ।
मतिना मि थे ख, मि गुके नुग यात लुमुसे चोङकी ।

प्रेम आगो जस्तै हो, आगो जस्ले मुटुलाई न्यानो पार्छ ।
prem aago jastai ho, aago jasle mutulai nhyano parcha.
मतिना मि (fire) थे ख, मि गुके नुग यात (heart) लुमुसे (warm) चोङकी ।
matina mi the kha, mi guke nuga yaata lumuse chonki.

I will never stop loving you.
म तिमीलाई माया गर्न कहिल्यै रोक्दिनँ।
जि छन्त मतिना याये गु गब्ले दिके मखु ।

म तिमीलाई माया गर्न कहिल्यै रोक्दिनँ।
ma timilai maya garna kahile rokdina
जि छन्त मतिना याये गु गब्ले दिके (stop) मखु ।
ji chanta matina yaye gu gable dikay makhu
and stop it = दिकी diki

I just love hugging you.
तिमीलाई अङगालोमा बाधि राख्न मनपर्छ।
जित छन्त घ्ये पुया ते य ।

तिमीलाई अङगालोमा बाधि राख्न मनपर्छ।
timilai angaloma badhi rakhna maanparcha.
जित छन्त घ्ये पुया (hugging) ते य ।
jita chanta ghye puya tay ya.
and hug me = घ्ये पु

Among all the thorns of life, love is just like a beautiful flower.
जीवनका सबै काँडाहरू मध्ये, प्रेम एक सुन्दर फूल जस्तै हो ।
जीवनया दक्व्वो क ले मतिना छगु बाला गु स्वा थे ख ।

In bad and sad moments, just remember that I LOVE YOU.
खराब क्षणहरूमा, यती सम्झना गर कि म तिमीलाई माया गर्छु।
बामलागु ईले ठुलि लुमन्की कि जि छन्त मतिना या ना ।

My heart is like an empty bottle without you. Which may look good but of no use.
तिमी बिना मेरो हृदय खाली बोतल जस्तो हो। राम्रो लाग्न सक्छ तर कुनै काम छैन ।
छ बिना जिगु नुग खाली सिसी थे ख । बाला खने डे फु तर ज्याले मजु ।

Love does not need special time. It just happened.
प्रेमलाई विशेष समय चाहिदैन। यो बस हुन्छ ।
मतिना यात ई ब्य म्वा । थ्वो अथे जुई ।

You are my only dream.
तिमी मेरो एक मात्र सपना हो ।
छ जिगुहेजक छगु म्हगस ख ।

I am sending my love sms to my wife just to see her smile.
म मेरो प्रेम एसएमएस मेरी श्रीमतीलाई पठाउँदैछु, केवल उनी हासे को हेर्न ।
जि जिगु मतिना एसएमएस जिमी कला यात छोया चोना, वो न्हियुगु स्वोयता ।

Love is the medicine for any kind of pain.
प्रेम कुनै पनि प्रकारको दुखाइको लागी औषधि हो।
मतिना न्ह्यागु न श्यागु यात वास ख ।

Love is like fire, the fire that warms the heart.
प्रेम आगो जस्तै हो, आगो जस्ले मुटुलाई न्यानो पार्छ ।
मतिना मि थे ख, मि गुके नुग यात लुमुसे चोङकी ।

I will never stop loving you.
म तिमीलाई माया गर्न कहिल्यै रोक्दिनँ।
जि छन्त मतिना याये गु गब्ले दिके मखु ।

I just love hugging you.
तिमीलाई अङगालोमा बाधि राख्न मनपर्छ।
जित छन्त घ्ये पुया ते य ।

Leave a Comment